O PROJEKCIE

Podsumowanie projektu

Liczne badania i dane pokazują, że świadomość zmian klimatu i wiedza na temat europejskiej polityki klimatycznej jest niska w społeczeństwach Europy Środkowej (zwłaszcza wśród ludzi młodych). Edukacja klimatyczna w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech praktycznie nie istnieje na poziomie szkolnym, a młodzi ludzie często czerpią informacje z mediów społecznościowych i dostępnych popularnych źródeł. 

Projekt obejmuje kampanię edukacyjną na temat zmian klimatu i ich skutków, polityki klimatycznej Unii Europejskiej, oraz dostępnych narzędzi domagania się jej realizacji na poziomie krajowym. Kampania skierowana jest do uczniów i studentów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i klimatu. Szkolenia przewidziane są w formie praktycznych warsztatów. Partnerzy mają na celu dotarcie i zapewnienie szkoleń dla około 3000 uczestników w czterech krajach regionu. Projekt jest realizowany przez sieć organizacji pozarządowych i uniwersytetów ze wszystkich krajów uczestniczących w inicjatywie.

Program ma na celu aktywizację młodych ludzi, zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie zmian klimatu, polityki klimatycznej oraz instrumentów prawnych, które mogą być wykorzystane do modyfikacji polityki klimatycznej zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Inicjatywa pogłębia zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego tematyką związaną z klimatem i środowiskiem. Młode pokolenie odgrywa kluczową rolę w spodziewanym odwróceniu polityki klimatycznej w krajach Europy Środkowej, dlatego też przedsięwzięcie ma na celu powiększanie ich świadomości oraz zaangażowania w tych obszarach.

Organizacje partnerskie: Polska Zielona Sieć (PL), Uniwersytet Śląski (PL), Klimaticka Žaloba (CZ), Uniwersytet Masaryka (CZ), Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (SK), Stowarzyszenie Prawników Agrarnych i Środowiskowych (SK), Friends of the Earth Hungary (HU)