NGOs Training

The first training workshop mainly focusing on climate policy and specifically on environmental protection in the context of the European Green Deal and dedicated for people affiliated with NGOs took place 19th June 2023 near Warsaw, Poland (at ‘Oczyszczalnia Miejsce’ in Ludwików). Topics discussed included biodiversity, forest and river protection, general introduction to EU and Polish climate policy, and DNSH (Do No Significant Harm) principle.

Summary of the event: European Green Deal & Environmental Protection – workshop for NGOs

Pierwsze warsztaty plenerowe dotyczące polityki klimatycznej w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) dedykowane osobom powiązanym z organizacjami pozarządowymi (NGO) zajmującymi się sprawami ochrony środowiska i klimatu odbyły się 19 czerwca 2023 r. w przepięknej lokalizacji ‘Oczyszczalnia Miejsce‘ w Ludwikowie pod Warszawą. Poruszane tematy dotyczyły ochrony przyrody w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, a w szczególności dyskutowane były kwestie związane ze strategią bioróżnorodności, ochroną drzew, sytuacją rzek w Polsce oraz zasadą DNSH (‘nie czyń poważnych szkód’).

Podsumowanie wydarzenia: Europejski Zielony Ład – plenerowe warsztaty dla NGO